طرح کالا کارت بانک مهر

براساس تفاهم و قرارداد فروشگاه اینترنتی پاکس کالا بابانک قرض الحسنه مهر درراستای حمایت ازتولید ملی وهمچنین افزایش قدرت خرید مردم امکان خرید اقساطی کالا با طرح کالا کارت مهرایران فراهم شده است

مزیت استفاده از کارت بانک مهر:

تسهیلات خریدکالا بصورت قرض الحسنه وبانرخ 4درصدکارمزد 

اقساط طرح :

6ماه

9ماه

12ماه

سقف مبلغ کالاکارت

حداکثرمبلغ این طرح20میلیون تومن میباشد

نحوه دریافت کالا کارت مهر ایران:

1- مراجعه به هر یک از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور و درخواست کالا کارت.

2 -تشکیل پرونده تسهیلاتی

3 -دریافت کالا کارت

4 -مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالا کارت ایرانی و خرید کالاهای مورد نیاز.

5- پرداخت اقساط یک ماه بعد از واریز وام و ارائه کالا کارت.

نحوه استفاده از خدمات طرح کالا کارت مهر ایران

  • ارایه درخواست و اخذ تائیدیه شعبه (پس از مشاهده فروشندگان)
  • ارایه مدارک تسهیلات و ضمانت‌های لازم
  • دریافت تسهیلات توسط مشتری و لیست اقساط از شعبه
  • مراجعـه بـه سـایت بانـک قـرض الحسـنه مهـر ایـران و یـا نرم‌افـزار همـراه بانـک و مشـاهده لیسـت فروشـگاه‌هـا از مسـیر زیـر:

ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قرض‌الحســنه کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ←  نرم‌افزار همراه بانک ← کالا کارت

  • خریـد اقساطی از  فروشـگاه پاکس کالا
  • پرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه.