به تخفیف

1-ثبت نام و تعریف نام کاربری و ورود به سایت پاکس کالا 

2-دریافت مبلغ 10هزار تومان هدیه ورودی که در کیف پول الکترونیکی کاربر قابل مشاهده است

3-انتخاب کالا و تکمیل مراحل خرید و صدور فاکتور

4-درصد تخفیف کالا براساس کد و شماره فاکتور صادر شده در کیف پول ذخیره میشود و بعد از رسیدن به سقف یک میلیون تومان یا حداکثر 80 روز بعد از خرید،به شماره حساب یا کارت بانکی خریدار واریز میگردد