مشارکت و سرمایه گذاری خرید اقساطی کالا

بسمه تعالی
قرارداد مشارکت مدنی

«حق مالکیت مادی و معنوی»
کلیه محتوای سایت صرفاً متعلق به فروشگاه پاکس کالا بوده و هرگونه کپی برداری و استفاده شخصی یا تجاری از آن بدون کسب مجوز مکتوب از فروشگاه غیر مجاز و پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

با عنایت به مفاد ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و نظر بر اینکه، شرکت پایا کالا رسان سورین(پاکس کالا) و آقای/خانم : ..................................................... در نظردارند با یکدیگر همکاری تجاری داشته باشند لذا با توجه به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم که به اقرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر انعقاد یافته قرارداد مشارکت مدنی ذیل وفق ماده ۱۰ قانون مدنی فیما بین:
الف : شرکت پایا کالا رسان سورین) پاکس کالا( به شماره ثبت 8407 و شناسه ملی 10240108831 و کد
اقتصادی 411591661347 به نمایندگی و امضاء مجاز آقای محسن تاجدار مدیرعامل و رئیس هئیت
مدیره به نشانی: اردبیل خیابان امام خمینی نرسیده به میدان جهاد روبه روی صندوق امداد ولایت پلاک
13 شماره تماس 04533359159 123 و کد پستی 5614986167 که در این قرارداد اختصارا" " شریک اول " نامیده میشود از یکطرف و
ب : آقای /خانم ....................................... فرزند ..................... دارای شماره شناسنامه ............. و کدملی
.................................. به نشانی: ........، ......................................................................... که در این قرارداد
اختصارا" " شریک دوم " نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ضمن العقد خارج لازم
مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیدند.
ماده 1) مقدمه
عبارات و عناوین بکار رفته در این قرارداد دارای معانی وتعاریف زیر می باشند :
1-1 ) شریک اول : شرکت پایا کالا رسان سورین) پاکس کالا( به شماره ثبت 8407 و شناسه ملی
10240108831 و کد اقتصادی 411591661347 به نمایندگی و امضاء مجاز آقای محسن تاجدار مدیرعامل
و رئیس هئیت مدیره به نشانی: اردبیل خیابان امام خمینی نرسیده به میدان جهاد روبه روی صندوق
امداد ولایت پلاک 13 شماره تماس 04533359159 123 و کد پستی 5614986167 می باشد.
1-2 ( شریک دوم : آقای/خانم .......................... فرزند ......................... دارای شماره شناسنامه............ و
کدملی .................................. به نشانی: .................................................................................. می باشد.
1-3 ) ضمایم قرارداد: کلیه پیوست های مندرجه دراین قرارداد و تمامی اقدامات مکتوب مرتبطه با این قرارداد
ازقبیل الحاقات؛ اضافات؛ اصلاحات، تغییرات، صورتجلسات ، خلاصه مذاکرات و متمم های آتی میباشد که به امضاء
طرفین یا نمایندگان منتخب آنان رسیده و جزء لاینفک این قرارداد بوده و به همراه اصل قرارداد پیکر واحدی را
تشکیل میدهند.
1-4 ) شخص: شخص بغیر از مواردی که صراحتاً در این قرارداد مشخص شده به معنی شخص یا اشخاص اعم از
حقیقی یا حقوقی می باشد.
1-5 ) شخص ثالث : هر شخص حقیقی یا حقوقی بغیر از شرکاء اول ودوم بمنزلۀ شخص ثالث می باشد.
1-6 ) مفرد و جمع : کلماتی که بصورت مفرد و جمع در این قرارداد بکار رفته دارای هر دو معنی جمع و مفرد بوده
و بکار بردن کلمه ای بصورت مفرد یا جمع موجب نفی دیگری نخواهد شد.
1-7 ) تاریخ : سال و ماه بکار رفته در این قرارداد به معنی سال و ماه شمسی است و بغیر از مواردی که ابتداء و
انتهای تاریخ درج شده ، سال به معنی ۱۲ ماه شمسی و ۳۶۵ روز و ماه به معنی ۳۰ روز و روز به معنی ۲۴ ساعت
خواهد بود . ایام کاری در برگیرندۀ روزهای تعطیل نمی باشند لیکن ایام تقویمی شامل روزهای تعطیل نیز خواهند
بود
1-8 ) عناوین قرارداد : عناوین بکار رفته در این قرارداد بمنظور سهولت در رجوع بوده و در صورت ابهام یا تفاوت
یا تباین فیمابین عناوین و متن مواد ، متن مواد معتبر می باشد و در صورتیکه تعارض یا تباینی بین متون قرارداد و
ضمائم آن حادث گردد متن قرارداد مرجح و صائب خواهد بود .
ماده 2 - موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت مدنی طرفین در فروش کالا،محصولات وخدمات عرضه شده بصورت اینترنتی و
برخط (آنلاین) و ارائه خدمات و فروش اقساطی کلیه کالاهای مجاز و توسعه طرحهای مرتبط، موضوع فعالیت شریک
اول
ماده 3 - مرکز اصلی :
مرکز اصلی این مشارکت مدنی ، محل اقامتگاه شریک اول می باشد.
ماده 4 - مدت مشارکت مدنی:
۱-۴ ) مدت مشارکت مدنی حاضر از تاریخ ................ تا تاریخ ....................... بمدت یکسال تمام شمسی می باشد ودر طول مدت قرارداد، با توافق کتبی طرفین قابل تمدید به مدت مورد توافق خواهد بود .
۲-۴ ) مذاکره برای تمدید و یا سکوت و یا تداوم فعالیت طرفین، مادامیکه توافق کتبی تنظیم و امضاء و مبادله
نگردیده به منزله تمدید قرارداد تلقی نخواهد شد.
۳-۴ ) خاتمه مدت و یا فسخ قرارداد درخصوص تعهدات طرفین به مالکیت مشترک طرفین در محصول و حفظ اسرار
واطلاعات ماخوذه و التزام به استرداد اسناد و مدارک تاثیری ندارد و تعهدات طرفین در این خصوص تداوم خواهد
یافت.
ماده 5 - سرمایه:
۱-۵ ) سرمایه مشارکت مدنی متشکل از دو بخش ریالی و غیر ریالی بشرح زیرمی باشد.
 آورده شریک اول مشتمل بر فروشگاه اینترنتی به نشانی )تارنمای( paxkala.ir و فروش کالا،محصولات
وخدمات عرضه شده بصورت اینترنتی و برخط (آنلاین)در سایت پاکس کالا ، پشتیبانی،ارائه خدمات و فروش
اقساطی ،طراحی و توسعه سامانه های پاکس پرداخت و بای قسطی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز در
چارچوب موضوع فعالیت میباشد
 آورده شریک دوم معادل ............................ میلیون ریال وجه نقد است.
۲-۵ ) درصورتیکه شریک دوم قصد خارج نمودن هر قسمت از آورده خود پیش از تکمیل دوره دو ساله فوق الذکر را
داشته باشد، مراتب به صورت کتبی درخواست و شریک اول مکلف به پذیرش آن میباشد.
۳-۵ ) در صورت افزایش یا کاهش سرمایه نسبتهای مندرج در بندهای قبلی رعایت خواهد شد.
۴-۵ ) سرمایه مشارکت مدنی حاضر با توافق طرفین دفعتا" واحده در اختیار شریک اول بعنوان مدیر اجرایی قرار
خواهد گرفت و شریک اول بعنوان امین و وکیل طرفین متعهد است سرمایه دراختیار را در جهت موضوع قرارداد با
قید شرط ضمان تلف جزئی و کلی مصرف نماید.
ماده 6 – سود وزیان :
۱-۶ ) سود وزیان حاصله از مشارکت حاضر با توجه به نوع سرمایه گذاری و نحوه دریافت اصل و سود و زیان حاصله
به دو روش محاسبه و تسویه میگردد:
الف : سود وزیان حاصله از مشارکت حاضر به میزان 22 درصد در سال بصورت علی الحساب با تقسیط ۱۲ ماهه
به نحوی که در هر قسط بخشی از اصل سرمایه و سود بصورت علی الحساب به شریک دوم پرداخت و در پایان دوره
مشارکت،سود و زیان حاصله محاسبه و تسویه خواهد شد.
ب : سود وزیان حاصله از مشارکت حاضر به میزان 30 درصد در سال بصورت علی الحساب و سررسید یکساله
به نحوی که یک دوازدهم معادل سود تسهیلات طی یک سال، بصورت ماهانه پرداخت میگردد و اصل سرمایه در
زمان اتمام قرارداد و بهمراه قسط آخر پرداخت و سود و زیان حاصله محاسبه و تسویه خواهد شد.
۲-۶ ( شریک اول، استرداد اصل سرمایهی شریک دوم و حداقل سود معینه طبق جدول بند ۶-۳ آتی را تا زمان
استرداد اصل و سود متعلقه، طبق گواهی مشارکت سرمایه گذاری،تضمین و تعهد می نماید.
۳-۶ ( چنانچه شریک دوم به هر دلیل تمامی یا قسمتی از سرمایه خود را زودتر از موعد مقرر در ماده ۴-۱ دریافت
دارد پرداخت سود مندرج در بند ۶-۱ فوق به شرح جدول زیر خواهد بود.
نرخ
سود
درسال
طبقه بندی مدت                          -                    ماه

%30                                                           12 ماه
%28                                                         10 تا 12
%26                                                         8  تا  10
%25                                                          6 تا 8
%24                                                          3 تا 6
%21                                                       کمتر از 3 ماه
۴-۶ ) در صورتیکه در پایان دوره و با توجه به نوع مشارکت و طبق ماده ۶ - ۱ بند ب، سود مشارکت شریک دوم از
میزان ۳۰% علیالحساب دریافتی وی در طول دوره کمتر شد، شریک اول از مال خود تا میزان پرداختی عهده دار
تأمین مابه التفاوت خواهد بود.
ماده 7 ) مدیریت اجرایی
۱-۷ ) مدیریت اجرای قرارداد حاضر عهده شریک اول خواهد بود
۲-۷ ) کارمزد مدیریت و اجرای قرارداد معادل ۲ درصد مبلغ کل سرمایه گذاری میباشد که در پایان دوره مشارکت
و اتمام قرارداد محاسبه و به شریک اول پرداخت میگردد .
ماده 8 - وظایف مدیر اجرایی
شریک اول عهده دار هدایت ،اجراء و نظارت بر حسن انجام امور قرارداد از جمله موارد زیر است :
· مدیریت مستمر و دائم در خصوص قرارداد حاضر تا خاتمه مدت .
· بازاریابی و مذاکره با مشتریان متقاضی خدمات موضوع قرارداد.
· تأدیه هزینههای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انجام موضوع قرارداد از قبیل مالیات و بیمه و غیره.
· حفاظت از ابوابجمعی تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه شریک اول برای حفاظت مزبور
ضامن است.
· جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تبذیر
· بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضاء ترازنامه عملیات
سالانه در پایان هر سال شمسی و صورتحسابهای سود و زیان.
· پرداخت/ واریز سهم سود سالانه به شریک دوم به حساب / کارت :
اعلام شده مربوطه درپایان هر ماه شمسی.
· نظارت بر عملکرد و پیگیری اجرای صحیح اقدامات در جریان
ماده 9) سایر حقوق و تعهدات طرفین
۱-۹) تامین نیروی انسانی مجرب و هزینههای متعلقه به آنان اعم حقوق ومزایای جاری و سنواتی و بیمه و ایاب
وذهاب وغیره ، جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده شریک اول می باشد.
۲-۹ )شریک دوم حق انتقال این قرارداد را جزئا یا کلا ،ولو به صورت نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و غیره بدون
موافقت شریک اول را ندارد.
۳-۹ ) طرفین تأیید مینمایند که از موضوع و جزئیات مشارکت حاضر اطلاع کامل داشته و و دامنه قرارداد و الزامات
تعریف شده در آن و همچنین تمامی مخاطرات اجرای پروژه را بررسی و شناسایی کرده و به آن واقف هستند و
دانش فنی و سایر نیازمندیهای اجرای تعهدات خود را در اختیار دارند و یا میتوانند تأمین کنند و هیچگونه امر
مجهول و مبهمی برای آنها وجود ندارد که بعداً بتوانند در مورد آن به جهل خود استناد کنند .
ماده 10) فسخ قرارداد :
۱-۱۰ ) شریک دوم میتواند با یکماه اعلام قبلی و کتبی به شریک اول نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .
۲-۱۰ (طرفین با توافق یکدیگر می توانند نسبت به اقاله این قرارداد اقدام نمایند.
۳-۱۰) در صورت فسخ قرارداد از سوی شریک دوم اصل سرمایه وی حداکثر ظرف ۷ روز کاری به وی مسترد می-
گردد.
۴-۱۰ ) پس از تحقق اقاله و یا فسخ از سوی شریک دوم، شریک اول نسبت به محاسبه بدهی و مطالبات یکدیگر
و تسویه حساب اقدام خواهد نمود.
ماده 11 ) فورس ماژور
۱-۱۱ ) هرگاه اجرای هریک از تعهدات موضوع این قرارداد از طرف هریک از طرفین، در نتیجۀ حوادث غیرمترقبه
یعنی واقعهای که خارج از کنترل معقول طرفین باشد، از قبیل جنگ، سیل یا زمین لرزه ، بحرانهای اقتصادی ،
متوقف گردد و یا به تأخیر افتد، طرف مربوطه از وظیفۀ ایفای تعهداتی که واقعه فوق الذکر بر آن اثر گذاشته است، تا
زمانیکه اثر واقعه مذکور متوقف گردد، معاف خواهد بود.
۲-۱۱ ) در صورتیکه دوره فورس ماژور بیش از سه ماه به طول انجامد، طرفین در مورد نحوه ادامه قرارداد یا اقاله
آن با یکدیگر به توافق خواهند رسید.
۳-۱۱ ) تغییر نرخ ارز و یا تحریم های بین المللی فورس ماژور تلقی نمیگردد.
ماده 12 ) حفظ اسناد و اطلاعات
۱-۱۲ ) طرفین قرارداد و نمایندگان، کارشناسان و کلیه عوامل مرتبط با موضوعات و فعالیتهای قرارداد حاضر ،
متعهد هستند کلیۀ اطلاعات و اسنادی را که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار میگیرند یا از آن مطلع میشوند خواه
سازمانی یا اجرایی یا فنی ویا مالی وحقوقی ، کاملاً محرمانه تلقی نموده و در غیر از موارد قانونی و یا با موافقت کتبی و قبلی طرفین درطول مدت قرارداد و پس از قطع رابطه قراردادی طرفین، از افشای جزیی یا کلی آنان به هر
شخصی و به هر شکل و بابت و حالت خودداری نمایند و در صورت کشف خلاف، متخلف علاوه بر مسئولیت کیفری،
متعهد به جبران خسارات مادی، معنوی و اعتباری ناشی از آن به طرف مقابل خواهد بود؛ طرفین در هر صورت و
شرایطی )دوران همکاری و یا پس از آن( متعهد میگردند، از افشاء و در اختیار قراردادن هرگونه اطلاعات فنی،
اجرایی و سازمانی برنامهها و پروژههای مرتبط یا غیرمرتبط با قراردادبه شخص ثالث خودداری نموده و آن را کاملاً
محرمانه تلقی نمایند.
۲-۱۲ )طرفین قرارداد میبایست به محض کشف هرگونه استفاده و یا افشای غیرمجاز اطلاعات و یا موارد محرمانه
یا هرشکل دیگر ، شریک دیگر را مطلع نموده و به هر روش معقولی با یکدیگر در جهت بازیابی مالکیت اطلاعات و یا
موارد محرمانه همکاری نموده و مانع استفادۀ غیرمجاز آن در آینده گردند.
۳ - ۱۲ ) هریک از شرکاء ممکن است اطلاعات محرمانه را حسب دستور مقامات ذیصلاح قضایی افشا نماید که در
این صورت باید قبل از چنین عملی به صورت مستدل و کتبی شریک دیگر را مطلع و توافق ایشان را کسب نماید.
ماده 13 ) حل اختلاف
۱-۱۳ ( کلیۀ حقوق و تعهدات و روابط مالی و حقوقی طرفین قرارداد تابع قوانین و مقررات جاریه در جمهوری
اسلامی ایران است و قوانین مربوطه حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.
۲-۱۳ ) در صورت بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر این قرارداد ، موضوع یا موضوعات مورد اختلاف بدواً از طریق
مذاکره و در صورت عدم حصول توافق از طریق حکمیت مدیر عامل شریک اول حل و فصل می گردد
۵-۱۳) نظر داورمرضی الطرفین منتخب فوق برای طرفین قطعی – غیر قابل اعتراض و لازم الاجراء می باشد.
۶-۱۳ ) حق الزحمه داور عهده محکوم علیه می باشد.
۷-۱۳ ) رای داوری از طریق پست پیشتاز به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 ) اقامتگاه قانونی و مکاتبات
اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد، نشانی های مندرج در صدر این قرارداد بوده و مادامیکه تغییر آن کتبا" به طرف
مقابل ابلاغ نگردیده به منزله اقامتگاه قانونی طرفین محسوب میگردد.
ماده 15 ) نسخ قرارداد
این قرارداد در پانزده ماده، و در دو نسخه متحدالمتن تهیه، تنظیم و درتاریخ ..................... امضاء و مبادله گردید ودو
نسخه دارای اعتبار و ارزش واحد هستند.
شریک اول شریک دوم