حق السهم و درآمد نمایندگی

مطابق ماده 7 قرارداد نمایندگی منبع درآمد و حق السهم نمایندگی به سه صورت : 1 -فروش کالا  2- جذب سرمایه  3- تامین و خرید کالا از طریق عقد قرارداد با کارخانجات، تولیدکنندگان و صاحبان کالا از طرف پاکس کالا میباشد و افزایش درآمد نمایندگان نسبت مستقیم با میزان فعالیت شان خواهد داشت.

 الف) سهم نمایندگی از فروش کالا

1-7 سهم نمایندگی رسمی برای فروش نقدی و اقساطی بصورت پایه و ماهیانه تا سقف مبلغ 100میلیون تومان برابر با 2 درصد قیمت کل کالا می‌باشد که برحسب مبلغ فروش بصورت هفتگی و در پایان آخرین روز کاری هفته به حساب نماینده واریز میگردد.

تبصره :«منظور از قیمت کل کالا،قیمت نقدی و به روز کالا می باشد.»

با توجه به نوع فروش نقدی یا اقساطی برای مبالغ فروش ماهیانه مازاد بر صد میلیون تومان،علاوه بر حق السهم پایه 2 درصد تعیین شده برای فروش نقدی و فروش اقساطی به صورت جداگانه درصد های تشویقی با شرایط زیر پرداخت می گردد:

 2-7 در صورتی که فروش در طول یکماه بیش از 100 میلیون تومان و نوع فروش، نقدی باشد، علاوه بر دریافت 2 درصد حق السهم اولیه، 4 درصد سود مازاد برای مبالغ بالاتر از 100میلیون تومان در پایان ماه و برای فروش اقساطی 3 درصد سود تشویقی و مازاد برای مبالغ بالاتر از 100 میلیون تومان به نماینده تعلق میگیرد.

ب) سهم نمایندگی از جذب سرمایه

حق السهم نمایندگی از جذب سرمایه بصورت ماهانه معادل یک درصد (1 درصد)سرمایه جذب شده میباشد و براساس مدت زمانی که سرمایه جذب شده در اختیار پاکس کالا میباشد بصورت ماهانه به نماینده پرداخت میگردد. 

ج) سهم نمایندگی از تامین و خرید کالا

حق السهم نمایندگی بابت عقد قرارداد به نمایندگی از پاکس کالا و خرید محصولات از صاحبان کالا ، تولید کنندگان و کارخانجات برای عرضه و فروش در سایت paxkala.ir با توجه به نوع کالا و صنف ارائه دهنده خدمات و تامین کالا (مطابق جدول متمم قرارداد) بین (2 تا 7 درصد)قیمت کلی و روز کالا و محصولات خریداری شده میباشد.

3-7  واریز حق السهم نمایندگی بصورت هفتگی و در پایان آخرین روز کاری هفته خواهد بود و واریز سود ثانویه(فروش بالاتر از صد میلیون تومان)بصورت ماهیانه میباشد.

4-7  بديهي است واریز حق السهم نمایندگان نباید به هیچ دلیلی با تاخیر پرداخت گردد.