سقف اعتبار برای سفارش و اولین خرید اقساطی، 15,000,000 تومان و خرید بار دوم 25,000,000 در مدت زمان 6 ماهه میباشد و درصورت پرداخت به موقع اقساط و کسب امتیاز خوش حسابی امکان ثبت سفارش و خرید اقساطی برای بار سوم تا سقف 50 میلیون تومان و برای خریدهای بعدی تا سقف 100 میلیون تومان و در مدت زمان 8 ماه تا یکسال میباشد.

{{calc.total | number}} تومان

لطفا مبلغ اعتبار را وارد کنید.

{{ (calc.total/5 | number) || 0 }} {{ ((calc.total*30)/100 | number) || 0 }} {{ (calc.total/2 | number) || 0 }} تومان
مبلغ فروش اقساطی
{{ ( ((calc.total*4/5)+((calc.total*4/5)*(3/100))*calc.month) | number:0) || 0 }} {{ ( ((calc.total*70/100)+((calc.total*70/100)*(3/100))*calc.month) | number:0) || 0 }} {{ ( ((calc.total/2)+((calc.total/2)*(3/100))*calc.month) | number:0) || 0 }} تومان
0 تومان

مبلغ هر قسط
{{ ( (((calc.total*4/5)+((calc.total*4/5)*(3/100))*calc.month)/calc.month) | number:0) || 0 }} {{ ( (((calc.total*70/100)+((calc.total*70/100)*(3/100))*calc.month)/calc.month) | number:0) || 0 }} {{ ( (((calc.total/2)+((calc.total/2)*(3/100))*calc.month)/calc.month) | number:0) || 0 }} تومان
0 تومان